01 Apr 2015

Watch Huo Yuanjia (2006) Movie

Watch Huo Yuanjia (2006) Movie Run time: 16 | 104 min | Motion, Biography, Drama | 31 August 2006 (Netherlands) Score: 7.7 Director: Ronny Yu Writers: Chris Chow, Richard Epcar Stars: Jet Li, Betty Solar, Yong Dong Trivia: A biography of Chinese language Martial Arts Grasp Huo Yuanjia, who’s the

4