27 Dec 2014

Watch Jin líng shí san chai (2011) Movie

Watch Jin líng shí san chai (2011) Movie Run time: 146 min Rating: 7.6 Genres: Drama | History | War Director: Yimou Zhang Writers: Heng Liu, Geling Yan Stars: Christian Bale, Ni Ni, Xinyi Zhang Trivia: A Westerner finds refuge with a group of girls in a church throughout Japan’s

4